สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. KPI โบนัส
4. ประกันอุบัติเหตุ (ช่าง onsite)
5. เงินกู้ฉุกเฉิน 
6. อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

7. เงินแสดงความยินดีงานมงคลสมรส
8. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ
9. ชุดยูนิฟอร์ม
10. วันหยุดผักผ่อนประจำปี
11. ค่าเดินทาง
12. สวัสดิการวันเกิด