EDS ดำเนินธุรกิจนตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ โดยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ พนักงาน โดยริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างทุนปัญหาให้กับทุกภาคส่วนของสังคม เนื่องจากตระหนักดีว่าเป็นทุนปัญญาที่ไม่มีวันหมด ยิ่งใช้ ยิ่งงอกเงย สร้างคุณค่า และพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง ตลอดจน สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าและผาสุกของสังคมส่วนรวม

โครงการและกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่ทาง EDS ได้ริเริ่มและสนับสนุน

พัฒนาเยาวชน และส่งเสริมการเรียนรู้

ภายใต้ชื่อ โครงการ

“สินจากงานสู่กระดานดำแผ่นเดิม”

IMG_0066

พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

ภายใต้ชื่อ โครงการ

“ทุน สร้างโอกาสสู่สังคม”

397752
pan_rak