“พนักงาน” ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านการบริการ ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการทำงานโดยจัดให้มีหลักสูตรทั้งการอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดยวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จำเป็น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกสถานที่ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ให้เกิดความรักความสามามัคคีในองค์กร

Grand Opening_170228_0081

กิจกรรม/ฝึกอบรม