นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
Company Privacy Policy

                   บริษัทฯ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน และเข้าใจดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุด บริษัทฯได้กำหนดนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

      1. คำจำกัดความ
                   บริษัท คือ บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท คิวเอสแอล ( ประเทศไทย ) จำกัด, บริษัท ฟิกซ์เซลส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด, บริษัท แพค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, และ บริษัท สมาร์ทโฮม อิเลคทรอนิคส์ จำกัด
                   ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
                   การเก็บรวบรวบ หมายถึง การทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
                   คู่ค้า หมายถึง ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ขายสินค้าหรือซื้อสินค้า และคู่สัญญากับบริษัทหรือกระทำการใดๆแทนบริษัท ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

      2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
                   2.1 เพื่อการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลที่มีสถานะเป็นลูกจ้างบริษัทฯ เช่น เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้างงาน แฟ้มประวัติพนักงาน สำหรับการจัดการแรงงาน การจ่ายเงินเดือน โบนัส เป็นต้น
                   2.2 เพื่อการสรรหาและการวางแผนการสรรหาบุคลากร รายละเอียดข้อมูลต่างๆและสำเนาเอกสารในการคัดเลือกผู้สมัคร และการติดต่อสื่อสารกับผู้สมัคร
                   2.3 เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย
                   2.4 เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
                   2.5 เพื่อการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

      3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
                   ข้อมูลจากผู้สมัครงานและการสรรหาบุคลากร ลูกจ้าง และคู่ค้าของบริษัท

      4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
                   บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามที่ได้เปิดเผยไว้กับบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย

      5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
                   ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม ได้แก่
                    5.1 บริษัทในเครือของบริษัทฯ
                    5.2 คู่ค้า
                    5.3 ตามที่บุคคลร้องขอเพื่อผลประโยชน์ต่อบุคคลเอง

       6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
                   บริษัทอาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

       7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
                   บุคคลอาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัท โดยจัดทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมายัง                    Email : hr@edselectronics.co.th และเพื่อป้องกันการครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมาย

       8.ผลการเพิกถอนความยินยอม
                   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้บริษัททราบและบริษัทอาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น

       9. ช่องทางติดต่อ
                   บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ที่อยู่ 66 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250  เบอร์โทรศัพท์ : 02-721 4812  Email : hr@edselectronics.co.th

      10. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
                   บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะเปิดเผยนโยบายที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุดผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของบริษัท